ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܡܪܝ ܡܪܘܢ܇ ܡܩܝܡܢܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܡܪܝ ܡܪܘܢ܇ ܡܩܝܡܢܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܦܘܠܓܐ
ܥܕܬܐ ܐܡܗܝܬܐ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܫܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ 450
ܡܩܝܡܢܐ ܡܪܝ ܡܪܘܢ
ܪܝܫ ܥܕܬܐ
ܪܝܫܐ ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ
ܟܘܢܝܐ ܕܪܝܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܕܡܪ̈ܘܢܝܐ
ܟܘܪܣܝܐ ܒܫܐܪܐ܇ ܠܒܢܢ
ܪ̈ܡܙܐ
ܐܢܢܦܘܪܐ ܐܢܛܝܘܟܝܬܐ
ܠܫܢܐ ܕܐܢܢܦܘܪܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ
ܪܘܪܒܘܬܐ
ܡܢܝܢܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ 3.500.000
ܡܪ̈ܥܝܬܐ 26
www.bkerkelb.org

ܥܕܬܐ ܐܢܛܝܘܟܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ ܗܝ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܐܬܩܪܬ ܥܠ ܫܡܗ ܕܡܪܝ ܡܪܘܢ ܕܚܝܐ ܗܘܐ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܘܡܝܬ ܐܝܟ ܕܣܒܪ ܡܘܕܥܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܫܢ 410 ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ.

ܡܪܝ ܡܪܘܢ ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܕܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܢ ܟܢܫܐ ܢܫܝܐ ܠܛܘܪܐ ܕܩܘܪܫ ܒܩܪܒܬ ܐܢܛܝܘܟܝ ܘܫܚܠܦ ܗܘܐ ܒܝܬ ܚܢܦܐ ܠܟܢܘܫܬܐ ܘܕܫܢ ܗܘܠ ܠܗ ܠܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܚܕܐ̣ ܘܫܟܢ ܗܘܐ ܒܗܘ ܛܘܪܐ ܡܬܟܣܝܐ ܗܘܐ ܒܫܡܝܐ ܒܩܝܛܐ ܘܒܣܬܘܐ.

ܗܟܢܐ ܫܡܥ ܥܠܘܗܝ ܥܡܡܐ ܕܚܝܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܩܪܝܒܬܐ ܡܢܗ ܘܫܪܝ ܗܘܘܢ ܠܘܬܗ ܕܡܠܦ ܠܗܘܢ ܘܡܐܣܐ ܐܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܟܪܗܘܬܐ ܓܫܡܝܐ ܘܦܓܪܝܐ ܘܡܣܠܩ ܠܪܘܚܐ ܒܝܣܐ̣ ܘܗܘܟܢ ܦܪܘܣ ܗܘܝܢ ܛܒܗ ܒܟܠܗ ܥܡܪܬܐ̣ ܘܟܕ ܡܝܬ ܗܘ ܪܒ ܩܪܝܬܐ ܥܐ ܓܫܡܗ ܡܢ ܕܢܣܒ ܠܗ ܘܢܣܝܡ ܠܗ ܒܥܕܬܐ ܘܦܠܓ ܠܓܫܡܗ ܒܝܢܬܗܘܢ܀

ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܒܒܪܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ ܡܬܩܪܐ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܐܘ ܣܘܪܝܝܐ ܡܪܘܢܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝܐ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܪ̈ܘܢܝܐ ܗܘ ܡܪܝ ܡܪܘܢ ܒܕܪܐ 4. ܩܕܡ ܩܪܒܐ ܡܫܠܡܢܐ ܥܠ ܥܡܐ ܡܫܝܚܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ . ܡܪ̈ܘܝܢܐ ܡܡܠܠܝܢ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܗܫܐ ܐܝܬ ܗܠ 7.000.000 ܡܪ̈ܘܢܝܐ, ܐܠܐ ܒܨ 1.000.000 ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܪ̈ܘܢܝܐ ܟܦܝܫܝ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܐܢ. ܘܬܡܢ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܐܢ ܟܣܝܡܝ ܗܠ 25% ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܐܬܪܐ.

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܐܣܪ̈ܐ[ܫܚܠܦ]


ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܥܪܒܐ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ | ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ | ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܗܢܕܘ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܝܥܩܘܒܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ