ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ ܗܘ ܣܘܪܓܕܐ ܬܒܝܠܝܐ ܟܬܝܒܐ ܒܝܕ ܒܨܘܝܐ ܡܠܦܢܐ ܐܠܘܣܝܘܣ ܠܝܠܝܘܣ ܒܫܢܬ 1581 ܘܐܬܚܫܚ ܒܝܕ ܘܫܩܠ ܫܡܐ ܕ ܦܐܦܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܬܠܬܥܣܪ ܒܫܢܬ 1582 - ܫܩܠ ܕܘܟܬܐ ܕܣܘܪܓܕܐ ܝܘܠܝܝܐ܀ ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ ܐܝܬ ܒܗ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ ܐܝܬܝܗ̈ܘܢ ܟܢܘܢ ܒ - ܫܒܛ - ܐܕܪ - ܢܝܣܢ - ܐܝܪ - ܚܙܝܪܢ - ܬܡܘܙ - ܐܒ - ܐܝܠܘܠ - ܬܫܪܝܢ ܐ - ܬܫܪܝܢ ܒ - ܟܢܘܢ ܐ܀