ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܝܘܣܦ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܝܘܣܦ
ܠܦܦܐ:ܡܪܝ ܥܡܢܘܼܐܝܼܠ ܝܘܣܦ.png
ܫܡܐ ܕܝܠܝܕܘܬܐ ܥܡܢܘܐܝܠ ܝܘܣܦ
ܫܘܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ
ܡܪܥܝܬܐ ܟܢܕܐ
ܣܝܡܐ ܐܦܣܩܘܦܐ 3 ܒܚܙܝܪܢ 1990
ܝܠܝܕܐ ܥܝܪܐܩ܄ ܒܓܕܐܕ

ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܝܘܣܦ ܗܘ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܩܢܕܐ܀

ܫܘܪܝܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ[ܫܚܠܦ]

ܥܡܢܘܐܝܠ ܝܘܣܦ (ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ) ܐܬܝܠܕ ܒ24 ܒܬܫܪܝܢ ܬܪܝܢܐ 1958 ܠܡܪܢ܄ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܓܕܐܕ ܒܥܝܪܐܩ܂ ܒܫܢܬܐ ܕ1981 ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܒܝܪܚܐ ܕܐܕܪ܄ ܥܡܢܘܐܝܠ ܝܘܣܦ (ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ) ܦܝܫ ܣܝܡܐ ܡܫܡܫܢܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܕܫܝܩܓܘ ܒܝܬ ܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀