Jump to content

ܣܦܪܐ ܕܡܦܩܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܝܪܐ ܕܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܣܘܡܩܐ ܒܝܕ ܢܝܟܘܠܐ ܦܘܣܐܢ

ܣܦܪܐ ܕܡܦܩܢܐ (ܥܒܪܐܝܬ ספר שְׁמוֹת "ܣܦܪ ܫܡܗ̈ܐ") ܗܘ ܣܦܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܘܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܣܦܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܕܡܫܝܚ̈ܝܐ ܐܬܐ ܒܫܘܠܫܠܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܣܦܪܐ ܕܟܬܝܒ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܘܡܠܠ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܡܓܘܒܝܐ ܘܛܠܘܡܝܐ ܕܥܒܕ ܦܪܥܘܢ ܕܡܨܪܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܘܕܐܝܟ ܦܪܩ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܠܥܡܗ ܘܝܒܠ ܠܛܘܪ ܣܝܢܝ ܘܡܢ ܬܡܢ ܢܚܬ ܠܢܡܘܣܐ ܥܣܪܐ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܐܠܗܐ܀

ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀