ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܕܘܝܕ ܘܫܐܘܠ ܒܝܕ ܐܪܢܣܛ ܝܘܣܦܣܘܢ ܡܢ 1878

ܣܦܪܐ ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ (ܥܒܪܐܝܬ ספר שְׁמוּאֵל) ܗܘ ܣܦܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܡܢ ܬܢܟ ܕܠܘܬ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܟܬܒܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚ̈ܝܐ܆ ܡܐܕܫܢ ܗܢܐ ܣܦܪܐ ܥܡ ܣܦܪ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢ̈ܝܐ ܐܘ ܡܢ ܣܦܪܐ ܢܒܝܝܐ ܥܬܝܩܐ ܗܢܘܢ ܕܩܪ̈ܝܒܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܬܚܐ ܕ̈ܝܢܐ. ܘܫܡܘܐܝܠ ܗܘ ܟܬܘܒܐ ܕܗܢܐ ܣܦܪܐ ܥܡ ܡܘܣܦܢܘܬܐ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܓܕ ܘܢܬܢ܀

ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀