Jump to content

ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܪܒܐ ܒܝܢܬ ܓܝ̈ܣܐ ܕܕܘܝܕ ܘܕܐܝܫܒܘܫܬ

ܣܦܪܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ (ܥܒܪܐܝܬ ספר שְׁמוּאֵל ב') ܗܘ ܣܦܪܐ ܥܣܝܪܝܐ ܡܢ ܬܢܟ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܫܝܚ̈ܝܐ܆ ܐܕܫܢ ܣܦܪܐ ܥܡ ܣܦܪܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܐܘ ܥܡ ܢܒܝܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ܆ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܩܪ̈ܝܒܐ ܡܢ ܥܕܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܕ̈ܝܢܐ. ܠܐ ܩܒܠܝܢ ܙܕ̈ܝܩܐ ܘܫܡܪ̈ܝܐ ܒܩܕܫܝܘܬܗ ܫܒܘܩ ܡܢܗ ܠܝܬ ܦܘܪܫܢܐ ܥܠܘܗܝ ܒܝܢ ܟܠܗܘܢ ܛܝܦ̈ܐ ܕܡܫܝܚ̈ܝܐ ܘܝܗܘܕ̈ܝܐ܀

ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀


ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]