ܣܦܪܐ ܕܕܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܣܦܪܐ ܕܕ̈ܝܢܐ (ܥܒܪܐܝܬ ספר שׁוֹפְטִים) ܗܘ ܣܦܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܒܬܢܟ ܕܠܘܬ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܕܕܝܬܝܩܝܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚ̈ܝܐ܆ ܘܠܝܬ ܦܘܪܫܢܝܐ ܠܩܕܫܝܘܬܗ ܠܘܬ ܛܝܦܐ ܕܬܪܬܗܘܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܫܒܘܩ ܡܢ ܙܕܝܩܐ ܚܕ ܡܢ ܛܝܦܐ ܝܗܘܕܝܐ ܥܬܝܩܐ ܘܕܠܐ ܡܘܕܝ ܒܟܠܝܗ ܬܢܟ ܫܒܘܩ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܡܘܫܐ ܐܘܪܝܬܐ܀

ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀