ܣܦܪܐ ܕܝܘܐܝܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܝܩܘܢ ܪܘܣܝܐ ܕܝܘܐܝܠ ܢܒܝܐ

ܣܦܪܐ ܕܝܘܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ ספר יואל) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܬܐ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܬܪܥܣܪ ܟܬܒ̈ܝܢ ܡܫܡ̈ܗܝܢ ܒܟܬܒܐ ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ ܘܓܗܬܐ ܒܢܒܝܐ ܬܪܥܣܪ ܪܡܙ ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ ܥܠ ܟܪܝܘܬܐ ܨܚܚܗ ܦܘܪܫܝܗ ܥܡ ܨܚܚܗ ܢܒܝܘܬܐ ܢܒܝܐ ܓܒܘܪܐ܀

ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀