ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܝܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܕܢܝܐܝܠ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܒܝܕ ܦܝܛܪ ܦܐܘܠ ܪܘܒܢܣ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܕܫܢ̈ܝ 1614 ܘ1616

ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ ספר דָּנִיֵּאל) ܗܘ ܣܦܪܐ ܕܡܡܠܠ ܥܠ ܚܘܬܡܐ ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܣܦ̈ܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܥܐܪ ܬܫܥܝܬܗ ܥܠ ܕܪܐ ܬܪܝܢܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܗܘ ܕܟܢܫ ܒܝܢ ܢܒܝܘܬܐ ܘܬܫܥܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢ ܚܘܬܡܐ܀

ܣܦܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܐܘܪܝܬܐ: ܒܪܝܬܐ - ܡܦܩܢܐ - ܟܗ̈ܢܐ - ܡܢܝܢ̈ܐ - ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ܀

ܢܒܝ̈ܐ: ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ - ܕ̈ܝܢܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡܝܐ - ܫܡܘܐܝܠ ܬܪܝܢܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܩܕܡܝܐ - ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܝܢܐ - ܐܫܥܝܐ - ܐܪܡܝܐ - ܚܙܩܝܐܝܠ܀

ܢܒܝܐ ܙܥܘܪܐ: ܗܘܫܥ - ܝܘܐܝܠ - ܥܡܘܣ - ܥܘܒܕܝܐ - ܝܘܢܢ - ܡܝܟܐ - ܢܚܘܡ - ܚܒܩܘܩ - ܨܦܢܝܐ - ܚܓܝ - ܙܟܪܝܐ - ܡܠܐܟܝ܀

ܟܬܒ̈ܬܐ: ܡܙܡܘܪ̈ܐ - ܡ̈ܬܠܐ - ܐܝܘܒ - ܬܫܒܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ - ܪܥܘܬ - ܐܘ̈ܠܝܬܐ ܕܐܪܡܝܐ - ܩܘܗܠܬ - ܐܣܬܝܪ - ܕܢܝܐܝܠ - ܥܙܪܝܐ - ܢܚܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܩܕܡܝܐ - ܒܪܝܡܝܢ ܬܪܝܢܐ܀