Jump to content

ܥܣܪܐ ܦܘܩܕܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܥܣܪܐ ܦܘܩܕܢ̈ܐ (ܥܒܪܐܝܬ: עשׂרת הדברות) ܐܢܘܢ ܗܢܘܢ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܠܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܝܕ̈ܝ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ. ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪ ܡܦܩܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܨܪܝܢ (ܡܢ ܣܦܪܐ ܕܡܦܩܢܐ 1:20-17). ܐܪܒܥܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܘܫܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܕܩܪܝܒܐ ܐܢܘܢ܀

ܥܣܪܐ ܦܘܩܕܢ̈ܐ
ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܐܢܓܠܝܩܝ̈ܐ ܐܪ̈ܬܘܕܟܣܘ ܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ ܠܘܬܪ̈ܝܐ
ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ 1 ܡܥܠܬܐ 1 1
ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܐܠܗܝ̈ܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܠܒܪ ܡܢܝ 2 1
ܠܐ ܐܥܒܕ ܠܟ ܟܠ ܨܠܡ ܘܟܠ ܕܡܘ 2 2
ܠܐ ܬܐܡܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܕܓܠܘܬܐ 3 3 3 2
ܐܬܕܒܪ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܠܡܩܕܫܘܬܗ 4 4 4 3
ܝܩܪ ܠܐܒܘܟ ܘܠܐܡܟ 5 5 5 4
ܠܐ ܬܩܛܘܠ 6 6 6 5
ܠܐ ܬܓܘܪ 7 7 7 6
ܠܐ ܬܓܢܘܒ 8 8 8 7
ܠܐ ܬܣܗܕ ܥܠ ܚܒܪܟ ܣܗܕܘܬܐ ܕܓܠܬܐ 9 9 9 8
ܠܐ ܬܪܓ ܐܢܬܬܗ ܕܚܒܪܟ 10 10 10 9
ܠܐ ܬܪܓ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܚܒܪܟ 10