ܡܙܡܘܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܕ ܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ

ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ (ܥܒܪܐܝܬ תְּהִלִּים) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܐܬܟܬܒ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܕܟܬܘܒ̈ܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܕܕܘܝܕ ܢܒܝܐ. ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܡܐܬܐ ܘܚܡܫܝܢ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ܀

ܠܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܬܐ ܟܬܘܒ̈ܝܢ:

  • ܕܘܝܕ (ܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
  • ܡܘܫܐ (ܚܕ ܡܙܡܘܪ)
  • ܫܠܝܡܘܢ (ܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
  • ܐܣܦ (ܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ ܘܕܠܡܐ ܚܡܫܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܬܟܬܒܘ ܡܢ ܙܪܥܗ)
  • ܠܒܢ̈ܝ ܕܩܘܪܚ (ܚܕܥܣܪ ܡܙܡܘܪ̈ܝܢ)
  • ܐܬܢ (ܚܕ ܡܙܡܘܪ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]