ܙܘܙܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܙܘܙܐ ܥܬܝܩܐ

ܙܘܙܐ ܐܘ ܟܣܦܐ ܗܘ ܚܕܢܝܐ ܕܬܚܠܦܬܐ ܬܐܓܘܪܝܬܐ. ܐܬܚܫܚ ܙܘܙܐ ܠܙܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܘܼܙܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙ̈ܘܼܙܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܽܘܙܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܽܘ̈ܙܶܐ)