Jump to content

ܪܗܘܡܐ ܥܬܝܩܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܬܫܥܝܬܐ ܐܫܬܣܬ ܗܘܬ ܪܗܘܡܐ ܒܫܢܬ 753 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܪܘܡܘܠܘܣ ܘܪܝܡܘܣ ܕܐܬܪܡܪܡܘ ܗܘܘ ܡܢ ܕܐܒܬܐ.

ܪܗܘܡܐ ܥܬܝܩܬܐ (ܠܐܛܝܢܐܝܬ Roma) ܗܘܬ ܥܕܐ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܦܠܛ ܒܐܝܛܠܝܐ ܘܝܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܪܗܘܡܐ ܐܪܫܟܝܬܐ܆ ܐܫܬܣܬ ܒܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܘܗܪܕܗ ܦܫܠ ܗܕܐ ܡܢ ܝܬܝܪܐ ܐܡܦܪܐܛܘܪܝܬܐ ܒܥܠܡܐ ܘܫܩܘܠܢ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܕ ܘܝܘ ܐܠ ܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ ܘܓܪܒܝܐ ܕܐܘܪܘܦܐ ܘܡܛܝܠ ܗܡܝܢ ܘܠ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܫܪܝܬ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܗ̇ ܘܐܦ ܟܕ ܦܫܠ ܥܘܩܐܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܦܫܠ ܬܘܕܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܝܘܠܝܘܣ ܩܣܪ ܘܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ ܘܢܪܘܢ ܘܦܘܡܦܝܘܣ ܘܦܣܒܐܣܝܐܢ ܘܬܪܐܓܐܢ ܘܩܘܢܣܛܢܛܝܢ ܘܝܘ ܪܝܫܐܢ ܕܝܐ܀