Jump to content

ܡܠܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ

ܡܠܟܐ (ܢܩܒܬܢܝܐ ܡܠܟܬܐ) ܗܘ ܪܝܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܡܠܟܐ ܒܚܕ ܟܡܐ ܡܠܟܘܬ̈ܐ ܗܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܠܐ ܒܚܕ ܟܡܐ ܡܠܟܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܘ ܪܡܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܠܚܘܕ܀