ܡܠܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܠܟܐ (ܢܩܒܬܢܝܐ ܡܠܟܬܐ) ܗܘ ܪܝܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܡܠܟܐ ܒܚܕ ܟܡܐ ܡܠܟܘܬ̈ܐ ܗܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܠܐ ܒܚܕ ܟܡܐ ܡܠܟܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܘ ܪܡܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܠܚܘܕ܀