ܡܠܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܡܠܟܐ (ܢܩܒܬܢܝܐ ܡܠܟܬܐ) ܗܘ ܪܝܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܡܠܟܐ ܒܚܕ ܟܡܐ ܡܠܟܘܬ̈ܐ ܗܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܠܐ ܒܚܕ ܟܡܐ ܡܠܟܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܘ ܪܡܙܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܠܚܘܕ܀