Jump to content

ܡܫܡܫܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܫܡܫܢܐ ܐܘ ܕܝܩܘܢ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: διάκονος) ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܬܠܡܝܕܐ. ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܟܬܝܒ ܗܘܐ ܒܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܡܫܡܫܢܐ ܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܐܢܫܐ ܒܣܕܪܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܒܥܕܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ܀

ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܡܫܐ ܣܕܪ̈ܝܢ ܕܡܫܡܫܢܘܬܐ:

  • ܡܙܡܪܢܐ
  • ܩܪܘܝܐ
  • ܐܦܕܝܩܘܢ
  • ܡܫܡܫܢܐ ܐܘܢܓܠܝܐ
  • ܐܪܟܕܝܩܘܢ

ܟܠ ܡܫܡܫܢ (ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܙܡܪܢܐ) ܐܚܕ ܗܪܘܪܐ ܥܠ ܢܚܬܗ. ܡܫܡܫܢܐ ܢܩܒܬܢܝܐ ܡܬܩܪܐ "ܡܫܡܫܢܝܬܐ

ܨܘܪ̈ܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]