Jump to content

ܥܡܘܣ (ܢܒܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܥܡܘܣ ܢܒܝܐ ܒܝܕ ܓܘܣܛܐܒ ܕܘܪܝܗ

ܥܡܘܣ (ܥܒܪܐܝܬ עָמוֹס) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܢܒܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܚܝܐ ܢܒܝܐ ܗܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܗܘܫܥ ܘܕܐܫܥܝܐ ܘܗܘܝܘ ܚܝܢܐ ܩܘܪܒܐ ܕܫܢܬ 750 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܒܡܬܚܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܘܪܒܥܡ ܬܪܝܢܐ ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܬܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗܘܕܐ. ܨܒ ܠܓܪܒܝܐ ܡܛܠ ܠܡܢܒܐ ܒܬܪ ܢܦܠܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܡܛܠ ܕܬܒܪܬܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܕܗܘܝܘ ܟܬܘܒܐ ܕܣܦܪܐ ܕܥܡܘܣ܀


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ