Jump to content

ܗܘܫܥ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܝܩܘܢܐ ܪܘܣܝܐ ܕܗܘܫܥ ܢܒܝܐ ܡܢ ܪܘܒܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܕܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ

ܗܘܫܥ (ܥܒܪܐܝܬ הוֹשֵׁעַ ܐܘܟܝܬ "ܦܘܪܩܢܐ") ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܢܒܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܗܘܐ ܟܬܘܒܐ ܕܣܦܪܐ ܕܗܘܫܥ. ܚܝܐ ܗܘܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܒܕܪܐ ܬܡܝܢܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܝܒܠ ܒܢܦܠܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܕܝܗܘܕܐ ܡܛܠ ܕܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܘܪܚܩܬܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ܀


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ