ܐܗܪܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܝܩܘܢܐ ܪܘܣܝܐ ܕܐܗܪܘܢ ܢܒܝܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܫܒܥܣܪ

ܐܗܪܘܢ ܒܪ ܥܡܪܐܢ (ܥܒܪܐܝܬ אַהֲרֹן) ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܘܟܗܢܐ ܟܒܝܪܐ ܘܐܚܘܗܝ ܕܡܘܫܐ ܥܠ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܐܒܪ̈ܗܡܝܬܐ. ܗܘܝܘ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ ܬܒܘܥܐ ܬܠܬ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ ܘܡܫܠܡܢ̈ܐ ܘܝܗܘܕ̈ܝܐ ܘܚܝܐ ܐܗܪܘܢ ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܡܘܫܐ ܒܡܨܪܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܦܪ̈ܥܘܢܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܘܒܩܘܪܐܢ. ܐܗܪܘܢ ܘܡܘܫܐ ܗܘܘ ܐܚ̈ܝܗ̇ ܕܡܪܝܡ܀


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ