ܓܘܣܛܐܒ ܕܘܪܝܗ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܕܘܪܝܗ ܡܢ ܫܢܬ 1855

ܦܐܘܠ ܓܘܣܛܐܒ ܠܘܘܝܣ ܟܪܝܣܛܘܦ ܕܘܪܝܗ (ܦܪܢܣܐܝܬ Paul Gustave Louis Christophe Doré) ܗܘܐ ܐܘܡܢܐ ܘܨܝܪܐ ܦܪܢܣܝܐ. ܐܬܝܠܕ ܒ6 ܒܟܢܘܢ ܐ ܒ1832 ܒܣܛܪܐܣܒܘܪܓ ܘܡܝܬ 23 ܒܟܢܘܢ ܐ ܒ1883 ܒܦܐܪܝܣ. ܗܘܝܘ ܡܫܡܗܐ ܒܪ̈ܘܫܡܘܗܝ ܠܫܘܥܝܬܐ ܐܪܝܟܬܐ ܕܕܘܢ ܩܝܟܘܛܝܗ ܕܡܝܓܝܠ ܕܝܗ ܬܪܒܐܢܛܣ. ܘܗܘܡܣܐ ܦܪܕܝܣܐ ܛܠܝܩܐ ܕܓܘܢ ܡܝܠܛܘܢ ܘܗܪ ܗܕܟ ܠܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ܀