ܚܙܐܝܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܠܡܐ ܕܡܠܟܐ ܚܙܐܝܠ ܕܕܪܡܣܘܩ ܡܢ ܓܪܡܦܝܠܐ

ܚܙܐܝܠ (ܐܪܡܝܐ ܥܬܝܩܐ: 𐡇𐡆𐡀𐡋) ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܪܡܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܕܪܡܣܘܩ ܡܢ ܫܢܬ 842 ܠܫܢܬ 796 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ.