ܚܓܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܝܩܘܢܐ ܪܘܣܝܐ ܕܚܓܝ ܢܒܝܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ

ܚܓܝ (ܥܒܪܐܝܬ חַגַּי܆ ܝܘܢܐܝܬ ܥܬܝܩܐ Ἀγγαῖος܆ ܠܐܛܝܢܐܝܬ Aggaeus) ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܥܒܪܝܐ ܕܚܝܐ ܒܕܪܐ ܫܬܝܬܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܘܚܕ ܡܢ ܬܪܥܣܪ ܢܒܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܬܢܟ ܘܟܬܘܒܐ ܕܣܦܪܐ ܕܚܓܝ܀


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ