Jump to content

ܐܠܝܫܥ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܠܝܫܥ ܡܩܡ ܚܕ ܛܠܐ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ

ܐܠܝܫܥ (ܥܒܪܐܝܬ: אלישע "ܐܠܗܝ ܦܘܪܩܢܝ"܇ ܥܪܒܐܝܬ: اليسع) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܡܢ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܘܐܠܝܫܥ ܗܘ ܬܠܡܝܕܐ ܕܐܠܝܐ ܢܒܝܐ. ܚܝ̈ܐ ܕܐܠܝܫܥ ܐܬܟܬܒ ܒܟܬܒܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܒ. ܐܠܝܫܥ ܗܘ ܢܒܝܐ ܒܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܒܐܣܠܐܡ܀

ܐܦ ܚܙܝ

[ܫܚܠܦ]


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ