ܡܪܝ ܡܪܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܝܘܩܢܐ ܪܘܣܝܝܐ ܕܡܪܝ ܡܪܘܢ

ܡܪܝ ܡܪܘܢ (ܥܪܒܐܝܬ مارون‎܆ ܠܐܛܝܢܐܝܬ Maron܆ ܝܘܢܐܝܬ Μάρων) ܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܢܦܩܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܚܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܛܘܪ̈ܝ ܛܐܘܪܘܣ ܕܢܥܡܪ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ. ܒܬܪ ܡܢ ܡܘܬܗ ܐܫܬܬܐܣܘ ܢܩܘ̈ܦܘܗܝ ܠܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ. ܡܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܣܪܝܢܝܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܘܐܬܚܫܒ ܡܫܬܐܣܢܐ ܘܫܦܝܥܐ܀