ܟܢܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܟܢܫܐ ܗܘ/ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܢܫܐ ܡܫܚܠܦܐ ܥܡ ܒܠܟܝ ܡܪܕܘܬܐ ܡܫܚܠܦܐ. ܚܕ ܟܫܢܐ ܟܐܝܒܗ ܕܗܘܐ ܐܘܡܬܐ ܐܘ ܥܡܐ ܐܟ ܣܘܝܕ ܐܘ ܐܬܘܪܝܐ.

ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܟܢܫܐ ܐܦ ܟܡܝܣܛܥܡܘ ܠܗ ܠܡܕܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܠܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ ܘܐܘܡܬܐ܀