ܟܢܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܟܢܫܐ ܗܘ/ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܢܫܐ ܡܫܚܠܦܐ ܥܡ ܒܠܟܝ ܡܪܕܘܬܐ ܡܫܚܠܦܐ. ܚܕ ܟܫܢܐ ܟܐܝܒܗ ܕܗܘܐ ܐܘܡܬܐ ܐܘ ܥܡܐ ܐܟ ܣܘܝܕ ܐܘ ܐܬܘܪܝܐ.

ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܟܢܫܐ ܐܦ ܟܡܝܣܛܥܡܘ ܠܗ ܠܡܕܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܠܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ ܘܐܘܡܬܐ܀