ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܚܠܦܬܐ ܕ ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ 11 ܬܫܪܝܢ ܐ 2014

ܡܪܝ ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ (ܐܬܝܠܕ 25 ܫܒܐܛ 1944)، ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܡܬܢ ܒܠܒܢܘܢ ܘܐܬܣܝܡ ܟܗܢܐ ܒܫܢܬ 1967. ܦܠܚ ܒܦܪܣ ܩܠܐ ܕܘܛܝܩܢ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܗ ܐܚܕ ܕܩܛܘܪܐܬ ܒܢܡܘܣܐ܀

ܐܬܓܒܝ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ ܒ15 ܐܕܪ 2011܀