ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܡܪܝ ܒܫܐܪܐ ܦܛܪܘܣ ܐܠܪܐܥܝ (ܐܬܝܠܕ 25 ܫܒܐܛ 1944)، ܗܘ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܡܬܢ ܒܠܒܢܘܢ ܘܐܬܣܝܡ ܟܗܢܐ ܒܫܢܬ 1967. ܦܠܚ ܒܦܪܣ ܩܠܐ ܕܘܛܝܩܢ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܗ ܐܚܕ ܕܩܛܘܪܐܬ ܒܢܡܘܣܐ܀

ܐܬܓܒܝ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ ܒ15 ܐܕܪ 2011܀