ܐܬܘܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ

ܐܬܘܪ (ܐܟܕܐܝܬ: Aššur܄ ܥܒܪܐܝܬ: אשור) ܗܘܬ ܕܘܟܬܐ ܒܐܪܥܐ ܩܪܝܒܬܐ ܠܕܩܠܬ܂ ܫܡܗ ܐܬܐ ܡܢ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܫܘܪ܂ ܐܬܘܪ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܫܡܐ ܕܦܠܓܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ (ܦܠܓܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘܐ ܒܒܠ)܂ ܐܪܫܟܝܬܗ ܗܘܬ ܢܝܢܘܐ܂ ܐܬܘܪ ܗܘܬ ܒܕܘܟܬܐ ܛܘܪܝܬܐ ܡܢ ܕܩܠܬ ܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ("ܛܘܪ̈ܐ ܕܐܫܘܪ")܀