ܐܬܘܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ

ܐܬܘܪ (ܐܟܕܐܝܬ 𒀸𒋩 Aššur) ܐܘ ܫܘܪܐ ܐܘ ܐܣܝܪܝܐ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ Ἀσσυρία) ܗܘܬ ܕܘܟܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܫܝܡܝ̈ܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܫܡܗ ܐܬܐ ܡܢ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܫܘܪ. ܐܬܘܪ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܫܡܐ ܕܦܠܓܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ (ܦܠܓܐ ܐܚܪܢܐ ܬܝܡܢܝܐ ܗܘܐ ܒܒܠ). ܐܪܫܟܝܬܗ̇ ܗܘܬ ܢܝܢܘܐ. ܐܬܘܪ ܗܘܬ ܒܕܘܟܬܐ ܛܘܪܝܬܐ ܡܢ ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܥܕܡܐ ܠܛܘܪ̈ܐ ܕܐܪܡܢܝܐ (ܐܘܟܝܬ "ܛܘܪ̈ܐ ܕܐܫܘܪ")܀