ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ (lišānum akkadītum) ܗܘܐ ܠܫܢܐ ܫܝܡܝܐ (ܓܘ ܠܫܢܐ ܐܦܪܘ-ܐܣܝܝܐ ܫܪܒܬܐ) ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܡܡܠܠ ܡܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܒܒܠܝ̈ܐ܂ ܫܡܗ ܐܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܟܕ܀