ܚܪܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܝܪܬܐ ܕܚܪܢ ܝܘܡܢܐ

ܚܪܢ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܀

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܚܪܢ ܐܬܢܨܒܬ ܒܝܬ ܫܢ̈ܝ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܠܡܐܬܝܢ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܬܓܪ̈ܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪ.

ܗܘܬ ܪܝܫܐ ܐܚܪܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ ܘܕܟܠܕܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܘܝܬ ܒܗ̇ ܫܢܝ̈ܐ ܣܓܝܐܬ̈ܐ.

ܟܕ ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܕܟܠܝܦܘܬܐ ܪܫܝܕܝܬܐ ܐܚܕܘ ܠܚܪܢ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܐܠܨܘ ܠܗܘܢ ܠܚܪ̈ܢܝܐ ܕܡܗܦܟܝܢ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܠܬܘܕܝܬܐ ܕ"ܐܢܫ̈ܝ ܟܬܒܐ" ܐܘܟܝܬ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܐܘ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܘ ܝܗܘܕܝܘܬܐ. ܐܬܩܪܘ ܢܦܫܬܗܘܢ ܨܒܐ̈ܝܐ، ܚܕ ܡܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܕܐܢ̈ܫܝ ܟܬܒܐ ܕܒܩܘܪܐܢ، ܠܡܗܡܝܘ ܩܘܛܠܐ ܒܝܕܝ ܡܫܠܡ̈ܢܐ܀

ܬܘܕܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܚܪ̈ܢܝܐ ܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܟܠܕܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܥܕ ܕܪܐ ܚܕܥܣܝܪܝܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ. ܐܠܗܐ ܣܝܢ ܗܘܐ ܐܠܗܗܘܢ ܪܝܫܝܐ. ܐܠܗ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܬܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܒܝܠ ܘܬܡܘܙ ܘܢܪܓܠ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܚܓܐ ܕܐܠܗܐ ܬܡܘܙ ܢܬܥܕܥܕ ܗܘܐ ܒܝܪܚ ܬܡܘܙ. ܗܝܡܢܝܢ ܗܘܐ ܕܬܡܘܙ ܡܐܬ ܒܗܢܐ ܝܪܚܐ ܫܢܬܢܐܝܬ ܘܢܫ̈ܐ ܘܒܟ̈ܢ ܗܘܝ ܠܗ ܘܥܡܐ ܨܐܡ ܗܘܐ ܒܗܢܐ ܝܪܚܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]