ܣܝܢ (ܐܠܗܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܣܝܢ ܐܘ ܣܝܢܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ܁ ܣܝܢ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܣܗܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܝܼܢ ܐܘ ܣܝܼܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܺܝܢ ܐܘ ܣܺܝܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )