ܣܝܢ (ܐܠܗܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܣܝܢ ܐܘ ܗܘ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܕܡܬܣܓܕ ܗܘܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ܁ ܣܝܢ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܣܗܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܝܼܢ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܺܝܢ (ܟܢܘܫܝܐ: )