ܡܕܝܢܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܝܩܓܘ ܡܢ ܫܡܝܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܝܗ ܡܬܐ ܪܒܬܐ ܐܘ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܥܡ ܫܘܩ̈ܐ ܘܒܢܝܢ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܕ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܕ݂ܝܼܢܵܬ݂ܵܐ . ܡܕ݂ܝܼܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܕ̥ܺܝܢܳܐ . ܡܕ̥ܺܝܢ݈ܬ̊ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܕ̥ܺܝܢܳܢ . ܡ̈ܕ̥ܺܝܢܳܬ̥ܳܐ)