ܡܪܘܕܟ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܪܘܕܟ ܐܘ ܒܝܠ (ܡܢ ܐܟܕܝܐ: bēlu “ܒܥܠܐ”) ܗܘ ܐܠܗܐ ܪܝܫܝܐ ܕܒܒܠܝ̈ܐ ܕܡܬܣܓܕ ܗܘܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܬܐ ܕܒܒܝܠ ܘܐܚܪ̈ܢܐ܁ ܟܘܟܒܗ ܕܒܥܠܫܡܗ ܘܐܬܩܪܐ ܒܬܪܗ ܗܘ ܒܝܠ܀

ܫܪܒܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܒ ܡܪܘܕܟ ܗܘ ܐܢܟܝ ܘܐܡܗ ܗܝ ܢܝܢܚܪܣܢܓ܁ ܒܥܠܬܗ ܨܪܦܢܝܬ ܘܒܪܗ ܢܒܘ܀