ܡܪܘܕܟ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
Marduk and pet.jpg

ܡܪܘܕܟ ܐܘ ܒܝܠ (ܡܢ ܐܟܕܝܐ: bēlu “ܒܥܠܐ”) ܗܘ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܕܒܒܝ̈ܐ ܘܟܠܕܝ̈ܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܘܟܡ ܐܒܠܫ ܡܚ ܐܫܘܪ̈ܝܐ ܘܐܪܐܡܢܝܐ ܘܟܐܫܐܝܝ ܘܥܝܠܐܡܝܝ، ܐܬ ܐܠܗܐ ܐܬܘܐܠ ܒܪܓ ܐܝܬܝܡܢܐܢܟܝ ܐܝ ܕܟܘܘ ܒܒܠ، ܟܡ ܗܝܡܝܢܝܘܐ ܒܒܐܝܝ ܓܘ ܡܪܘܕܟ ܐܠܗܬ ܡܪܕܘܬܐ، ܘܡܗܝܡܢܢ ܐܕ ܗܘܝܠ ܓܘ ܐܪܝܕܘ (ܐܝ ܚܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܓܘ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ) ܘܘ ܪܐܒܐ ܒܪܘܢ ܐܢܟܝ ܘ ܐܝܐ، ܘ ܡܠܚܡܬ ܐܝܢܘܡܐ ܐܝܠܝܫ ܡܝܪܐ ܡܪܘܕܟ ܓܠܒ ܬܝܐܡܐܬ ܐܝ ܕܝܘܘ ܚܐ ܘܚܫܐ ܘܒܗܐܕܚ ܦܫܠ ܡܪܘܕܟ ܐܠܗܐ.