ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܦܪܝܫܬܐ/2

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܠܩܘܫ

ܐܠܩܘܫ ܗܝ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܠܐ ܝܠܗܿ ܪܒܬܐ ܐܝܟ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܐܚܪܢܐ، ܐܠܐ ܗܿܝ ܝܠܗܿ ܚܕܐ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܥܡܘܩܬܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܐ ܘܪܒܐ ܥܬܝܩܬܐ ܝܠܗܿ܂ ܐܠܩܘܫ ܢܦܝܠܬܐ ܝܠܗܿ ܥܠ ܐܫܬܐ ܕܛܘܪܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܗܿ ـ ܛܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ ـ܂ ܐܗܐ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܪܚܩܐ ܝܠܗܿ ܡܢ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܘܨܠ 45 ܟܝܠܘܡܝܬܪܐ، ܠܓܪܒܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܢܦܝܠܬܐ ܝܠܗܿ ܘܡܫܘܠܛܢܬܐ ܝܠܗܿ ܥܠ ܚܕ ܫܠܘܐ ܫܡܝܢܐ ܕܙܪܘܥܬܐ، ܗܕܟܐ ܒܣܬܘܐ ܦܝܫܝ ܙܪܝܥܐ ܚܛܐ ܘܣܥܪܐ ܘܛܠܦܚܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܢܕܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܘܒܩܝܛܐ ܠܝܬ ܒܛܝܚܐ ܒܘܫ ܒܣܝܡܐ ܡܢ ܒܛܝܚܐ ܕܐܠܩܘܫ܀

ܒܪܬܩܠܐ ܕܐܠܩܘܫ ܐܝܬܠܗܿ ܚܕܐ ܪܓܫܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܒܠܒܐ ܕܟܠ ܚܕ ܟܠܕܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܐܦܢ ܕܠܐܝܠܗܿ ܦܝܫܬܐ ܡܘܕܟܪܬܐ ܒܟܬܒܐ ܘܦܘܪܣܐ ܐܝܟ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܘܕܟܪܐ ܥܠ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܫܘܦܐ ܡܐܝܟܼ ܕܐܠܩܘܫ܂ ܥܡܪܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܝܢܐ ܘܠܫܢܝܗܝ ܣܘܪܬ ܝܠܗ܂ ܒܚܨܐ ܕܐܠܩܘܫ ܝܠܗ ܛܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ، ܘܒܩܕܡܝܘܬܗܿ ܝܠܗ ܫܠܘܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠܩܘܫ܂ ܐܝܬ ܒܗܿ ܢܒܥܐ ܘܫܩܝܬܐ ܕܡܝܐ ܩܐ ܫܬܝܬܐ ܘܡܫܬܝܬܐ ܕܓܢܐ ܘܚܩܠܐ ܕܙܪܘܥܬܐ܀

ܫܡܐ ܕܐܠܩܘܫ ܠܝܬ ܚܕ ܡܢܕܝ ܚܬܝܬܐ ܕܡܫܪܪܗ، ܟܕ ܐܝܬ ܡܠܦܢܐ ܒܐܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܝܠܗܿ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܢܒܝܐ ܢܐܚܘܡ ܘܝܠܗܿ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܫܘܪܝܐ؛ ܘܣܘܟܠܐ ܕܫܡܐ ܝܠܗ ܐܝܠ ܩܘܫ ܐܘ ܝܠܗܿ ܡܢ ܫܪܫܐ ܦܠܣܛܝܢܝܐ܂ ܒܐܠܩܘܫ ܐܝܬ ܥܩܒܐ ܘܥܬܩܐ ܒܚܙܘܚܠܝܗܝ ܒܫܡܢܐ ܕܡܬܘܬܗܿ ܘܦܢܝܬܗܿ، ܐܦ ܒܡܢܕܝ ܕܐܡܝܪܐ ܝܢܐ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܠܫܪܒܬܐ، ܐܗܐ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܟܝܢܗܿ ܐܠܐ ܪܒܬܐ ܒܣܘܥܪܢܗܿ ܘܥܡܠܗ܀

ܐܠܩܘܫ ܐܗܐ ܘܪܕܐ ܦܩܝܚܐ ܒܓܘ ܦܢܝܬܐ ܘܟܘܟܒܐ ܒܨܡܚܐ ܓܘ ܫܡܝܐ، ܗܘܝܬܐ ܝܠܗܿ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܩܐ ܥܪܘܩܐ ܡܢ ܛܠܘܡܝܐ ܘܐܦ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗܿ ܢܝܫܐ ܕܛܠܘܡܐ ܘܕܛܠܘܡܝܐ ܐܠܐ ܒܓܢܒܪܘܬܐ ܕܒܢܝ ܡܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܘܟܠܝܐ ܘܡܘܕܥܪܗ܂ ܥܡܪܢܐ ܕܐܠܩܘܫ ܐܨܠܝܐ ܫܒܝܩܗܿ ܝܢܐ، ܐܠܐ ܐܬܝܐ ܝܢܐ ܚܕܬܐ ܒܕܘܟܬܝܗܝ܀ (ܚܙܝ ܝܬܝܪ)

ܡܡܪܐ ܛܒܐ | ܡܡܪܐ ܦܪܝܫܐ| ܬܪܥܐ ܥܝܪܐܩ| ܬܪܥܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܩܠܒܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܛܒܐ