Jump to content

ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܘܪܒ
ܣܢܩܐ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܦܘܠܚܢܐ ܝܬܝܪܐ܆ ܥܕܪ ܢܝ ܐܢ ܬܡܨܐ ܐܢܬ܀
ܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ

ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ (ܐܬܝܠܕ 15 ܒܐܝܠܘܠ 1935 ܘܡܝܬ 26 ܒܐܕܪ 2015) ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܢ 17 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡܝܐ ܒ1976 ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܒ26 ܒܐܕܪ ܒ2015܀

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܬܝܠܕ ܒܫܡ ܕܢܚܐ ܚܢܢܝܐ ܒ15 ܒܐܝܠܘܠ 1935 ܒܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܕܪܒܢܕܘܟܐ ܕܢܦܠܐ ܒܟܪܟܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ ܒܥܝܪܐܩ. ܟܐ ܚܝܝ ܗܘܘܓܘܗܿ ܐܝܟ 14 ܟܠܦܬ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܫܒܒܘܬܐ ܒܣܝܡܬܐ ܘܚܘܒܢܬܐ. ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܗܘܘ ܐܢܕܪܐܘܣ ܘܦܢܐ، ܘܣܒܗ ܗܘܐ ܩܫܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܣܒܪܘ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܠܦܢܘܗܝ ܩܕܡܝܐ܀[1]

ܒܝܬܘܬܗ[ܫܚܠܦ]

ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܩܝܡܐ ܝܢܐ ܬܡܢܥܣܪ ܐܦܝܣܩܘܦ̈ܝܢ ܥܠ ܗܢܐ ܟܘܪܣܝܐ. ܗܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܒܨܘܠܕܘܨ ܒܐܬܪܐ ܕܐܝܪܐܢ، ܗܘ ܕܒܫܢܬܐ ܕ1915 ܐܬܐܣܪ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܡܝܐ ܘܥܡܗ ܐܪܒܥܝܢ ܥܠܝܡ̈ܝܢ ܐܬܘܪ̈ܝܝܢ. ܦܫܘ ܟܠܗܘܢ ܡܘܣܠܩܐ ܠܛܘܪܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܢܦܠ ܒܬܪ ܡܬܐ ܕܟܗܪܒܚܫ ܩܘܪܒܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܐܝܟܐ ܕܩܘܫܠܗܘܢ ܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܟܕ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܛܝܠܐ، ܒܠܚܘܕ ܬܪ̈ܝܢ ܥܠܝܡ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܬܦܪܩܘ ܗܘܘ ܡܢ ܩܛܠܐ. ܡܢ ܕܗܕܐ ܒܝܬܘܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܢܙܪܐ ܡܢ ܟܪܣ ܐܡܗ ܚܢܢܝܐ ܗܘ ܕܐܬܝܠܕ ܒܣܝܩܘܡܐ ܡܘܕܟܪܐ ܠܥܠ܀[1]

ܫܘܪܝܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ[ܫܚܠܦ]

ܒܫܢܬܐ ܕ1947 ܟܕ ܚܢܢܝܐ ܒܬܪ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܢ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܠܘܒܠܐ ܒܝܕ ܣܒܗ ܩܫܝܫܐ ܒܢܝܡܝܢ ܠܡܬܐ ܕܗܪܝܪ ܒܥܝܪܐܩ ܠܘܬ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܚܢܢܝܫܘܥ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܘܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܐܝܟܐ ܕܦܝܫܐ ܡܘܩܪܝܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܡܘܠܦ ܢܘܗܪ̈ܐ ܘܬܐܘܠܘܓܝܐ ܕܥܕܬܐ ܥܡ ܛܟܣܐ ܕܨܠܘܬܐ ܘܐܪ̈ܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܩܢܘܢ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܠܗ ܓܡܝܪܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܚܢܢܝܐ ܐܬܣܝܡ ܗܘܐ ܡܫܡܫܢܐ 12 ܒܐܝܠܘܠ ܒܫܢܬܐ ܕ1949 ܡܢ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܚܢܢܝܫܘܥ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܘܒܝܘܡ 15 ܒܬܡܘܙ ܒܫܢܬܐ ܕ1957 ܒܝܘܡܐ ܕܕܘܟܪܢܗ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܣܗܕܐ. ܡܫܡܫܢܐ ܚܢܢܝܐ ܐܬܣܝܡ ܗܘܐ ܟܗܢܐ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܒܨܪܐ ܒܥܝܪܐܩ. ܒܗܢܐ ܥܕܢܐ ܟܕ ܒܗܘܝܐ ܝܠܗܿ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܟܗܢܐ ܒܐܝܪܐܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܥܒܕܐܢ܆ ܩܫܝܫܐ ܚܢܢܝܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܡܢ ܛܘܒܬܢܘܬܗ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܠܐܬܪܐ ܥܗܝܕܐ ܠܡܠܝܐ ܗܝ ܣܦܝܩܘܬܐ. ܓܘܗ ܒܥܣܩܘ̈ܬܐ ܩܫ̈ܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܡܘܕܟܪܬܐ ܗܿܝ ܕܦܝܫܬܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܒܝܪ ܠܡܬܚܐ ܐܪܝܟܐ ܕܙܒܢܐ ܕܠܐ ܚܦܪܐ ܘܕܠܐ ܙܪܥܝܐ، ܡܨܐ ܩܫܝܫܐ ܚܢܢܝܐ ܣܢܝܕܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܫܡܝܥܬܐ ܕܡܠܦܢܗ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܚܢܢܝܫܘܥ ܡܨܐ ܓܘܐ ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܥܣܩܘ̈ܬܐ ܕܛܪܐ ܡܪܟܒܬܐ ܕܚܘܦܛܘܗܝ ܩܫܝܐ ܟܕ ܒܦܠܚܐ ܘܒܚܦܪܐ ܘܒܙܪܥܝܐ ܘܒܥܝܕܐ ܠܚܩܠܐ ܒܝܪ ܕܡܓܝܢܗ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܘܕܝܗܒܗ ܦܐܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ܀[1]

ܦܘܠܚܢܗ[ܫܚܠܦ]

ܢܝܫܐ ܕܡܪܝ ܕܢܚܐ ܡܢ ܩܕܡ ܣܝܡܝܕܐ ܗܘܐ ܒܢܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܒܝܢܬ ܥܕ̈ܬܐ܀

ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܦܐܦܐ ܕܪܗܘܡܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܒܫܢܬܐ ܕ1994 ܬܦܩܘܠܗ ܡܢ ܦܐܦܐ ܝܘܚܢܢ ܦܘܠܘܣ ܬܪܝܢܐ ܦܐܦܐ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܪܗܘܡܝܐ܀

ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܪܝ ܪܘܦܐܝܠ ܒܝܕܘܝܕ ܩܕܡܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܣܗܕܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

  1. 1.0 1.1 1.2 ܟܬܒܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܙܘܝܚܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܠܣܝܡܝܕܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܠܕܪܓܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܥܠܥܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ