ܕܪܒܢܕܘܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܕܪܒܢܕܘܟܐ ܗܝ ܡܬܐ ܪܘܪܒܐܝܬ ܙܥܘܪܬܐ ܕܢܦܠܐ ܒܓܪܒܝܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ. ܚܝܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܐܝܟ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܟܠܦ̈ܢ ܒܫܒܒܘܬܐ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܪܝ ܕܢܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܐܬܝܠܕ ܒ15 ܒܐܝܠܘܠ ܒ1935 ܒܡܬܐ ܕܕܪܒܢܕܘܟܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܣܗܕܘܬܐ[ܫܚܠܦ]