Jump to content

ܐܝܠܘܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܐܝܠܘܠ ܐܘ ܐܠܘܠ ܐܝܬܘܗܝ ܝܪܚܐ ܬܫܝܥܝܐ ܕܫܢܬܐ ܒܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ܂ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܝܪ̈ܚܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܬ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܝܼܠܘܿܠ . ܐܸܠܘܿܠ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܺܝܠܽܘܠ . ܐܶܠܽܘܠ (ܟܢܘܫܝܐ: )


ܝܪ̈ܚܐ ܕܫܢܬܐ
ܟܢܘܢ ܒ · ܫܒܛ · ܐܕܪ · ܢܝܣܢ · ܐܝܪ · ܚܙܝܪܢ · ܬܡܘܙ · ܐܒ · ܐܝܠܘܠ · ܬܫܪܝܢ ܐ · ܬܫܪܝܢ ܒ · ܟܢܘܢ ܐ