Jump to content

ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܚܢܢܝܫܘܥ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܚܢܢܝܫܘܥ

ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܚܢܢܝܫܘܥ (ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬ 1893 ܘܡܝܬ ܒ3 ܒܬܡܘܙ ܒ1977) ܗܘܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܬܪܥܣܪ ܕܫܡܣܕܝܢ ܘܕܥܝܪܐܩ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܢ ܫܢܬ 1918 ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܒܫܢܬ 1977. ܢܬܕܟܪ ܒܥܕܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܩܕܝܫܐ ܟܠ ܚܕܒܫܒ ܬܪܝܢ ܕܝܪܚ ܬܡܘܙ܀