ܣܕܪܐ:ܫܡܣܕܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܘܡܬܘܬ̈ܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕܝܠܐ ܡܦܠܬܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܗܟܐܪܝ ܒܛܘܪܩܝܐ܀

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "ܫܡܣܕܝܢ"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 4.