ܡܐܢܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܐܢܝ
ܨܘܪܬܐ ܕܡܐܢܝ
ܨܘܪܬܐ ܕܡܐܢܝ
ܡܕܥ̈ܐ ܦܪܨܘܦܝ̈ܐ
ܫܡܐ ܡܫܡܠܝܐ ܡܐܢܝ
ܣܝܩܘܡ ܡܘܠܕܐ 216
ܕܘܟܬܐ ܕܡܘܠܕܐ ܩܛܝܣܦܘܢ
ܣܝܩܘܡ ܕܫܘܢܝܐ 2 ܐܕܪ, 274 ܐܘ 26 ܒܫܒܛ, 277
ܕܘܟܐ ܕܒܗ ܡܝܬ ܒܝܬ ܠܦܛ
ܛܘܗܡܢܘܬܐ ܦܪܬܘܝܐ
ܦܠܛ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܐܘܢܓܠܝ̈ܐ ܡܢܝ̈ܢܝܐ

ܡܐܢܝ (ܦܪܣܐܝܬ ܡܨܥܝܐ 𐫖𐫀𐫗𐫏) ܐܘ ܡܐܢܝ ܚܝܐ ܐܦ ܡܬܩܪܐ ܡܐܢܝ ܐܝܙܓܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܐܘ ܡܐܢܝ ܒܒܠܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ ماني البابلي) ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܦܪܣܝܐ ܓܢܘܣܛܝܩܐ‏ ܘܦܪܨܘܦܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܡܢܝܢܝܘܬܐ ܘܟܬܘܒܐ ܕܡܟܬܒܢ̈ܘܬܐ ܡܢܝܢ̈ܝܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ. ܐܬܝܠܕ 216 ܒܩܛܣܝܦܘܢ ܒܒܒܠ ܦܪܬܘܝܬܐ. ܘܐܬܩܛܠ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܗܪܡ ܩܕܡܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܠܦܛ ܦܪܣ[1]܀

ܚܝ̈ܐ ܕܡܐܢܝ[ܫܚܠܦ]

ܡܐܢܝ ܨܝܪܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܒܗܪܡ ܓܘܪ

ܐܬܝܠܕ ܡܐܢܝ ܫܢܬ 216 ܒܩܛܣܝܦܘܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܒܠ ܠܐܝܩܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܝܗܘܕܝܬܐ ܐܒܟܪ ܡܢܕ̈ܝܐ. ܐܡܗ ܡܪܝܡ ܗܘܬ ܡܢ ܐܝܩܪܬܐ ܡܠܟܝܬܐ ܐܪܡܢܝܬܐ ܘܐܒܘܗܝ ܦܐܬܘܩ ܗܘܐ ܡܫܝܚܝܐ ܝܗܘܕܝܐ ܡܢ ܗܡܕܐܢ. ܒܙܥܘܪܘܬܗ ܨܝܪܐ ܗܘܐ ܘܪܕܐ ܠܗܢܕܘ ܒܐܩܡܐ ܙܥܘܪܐ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܗܢܕܘܝܬܐ܆ ܘܬܡܢ ܝܠܦ ܐܦ ܥܠ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܕܒܘܕܗܐ. ܘܗܝܡܢ ܡܐܢܝ ܐܢ ܐܬܐ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܫܡܗ ܬܐܘܡܐ ܓܒܐ ܠܗ ܢܒܝܐ ܕܬܐܒܝܠ ܟܠܗ̇܆ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܒܬܪ ܒܘܕܗܐ ܘܒܬܪ ܙܪܕܫܬ. ܘܡܢܗ ܐܬܒܪܝܬ ܗܘܬ ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܢܝܢܝܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܬܒ ܡܢ ܗܢܕܘ ܐܬܩܛܠ ܒܬܪܝܢ ܐܕܪ 244 ܐܘ 247 ܒܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܗܪܡ ܩܕܡܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܠܦܛ ܒܦܪܣ܀

ܥܒܕ̈ܘܗܝ[ܫܚܠܦ]

ܕܦܐ ܕܟܬܒܬܐ ܡܢܝܢܝܬܐ

ܟܬܒ ܡܐܢܝ ܒܚܝ̈ܘܗܝ ܬܫܥܐ ܟܬܒ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ ܬܡܢܝܐ ܒܣܘܪܝܝܐ ܘܚܕ ܒܦܪܣܝܐ ܡܨܥܝܐ ܠܡܠܟܐ ܫܒܘܪ ܩܕܡܝܐ܆ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܦܩ̈ܬܐ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܐܠܐ ܬܘܪ̈ܓܡܐ ܒܠܫܢܐ ܩܘܦܛܝܐ ܘܒܠܫܢܐ ܣܘܓܕܝܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܨܝܢܐܝܬ ܒܨܝܢ. ܡܟܬܒܢ̈ܘܬܐ ܡܢܝܢ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ:

  1. ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܐܢܝ ܕܡܐܢܝ ܐܘ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܚܝܐ
  2. ܣܝܡܬ ܚܝܐ
  3. ܐܓܪ݀ܬܐ܆ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܡܐܢܝ ܘܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ.
  4. ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ܆ ܐܝܬ ܒܗ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܐܬܟܬܒܘ ܡܢ ܡܐܢܝ ܘܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ.
  5. ܟܬܒܐ ܕܡܫܬܓܡܢܘܬܐ
  6. ܟܬܒܐ ܓܢܒܪ̈ܐ܆ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܝܪ̈ܐ ܘܓܢܒܪ̈ܐ ܒܪܫܝܬ.
  7. ܣܦܪܐ ܕܪܐܙܢܝܘܬܐ

ܘܟܬܒ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢܘܢ:

  1. ܟܬܒܐ ܕܨܘܪ̈ܬܐ
  2. ܢܩܐ ܠܫܒܘܪ (ܦܪܣܐܝܬ شاپورگان)

ܡܐܢܝ ܒܐܣܠܐܡ[ܫܚܠܦ]

ܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ ܡܟܬܒܢ̈ܐ ܕܙܒܢܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ: «ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܐ ܡܢ ܒܒܠ» ܘܟܬܝܒ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܐܣܠܐܡ ܐܢ ܐܠܠܗ ܫܠܚ ܠܟܠܗ̇ ܐܘܡܬܐ ܢܒܝܐ. ܘܥܕܟܝܠ ܗܝܡܢܘ ܐܢܗ ܢܒܝܐ ܒܒܠܝܐ ܡܬܟܢܐ ܡܐܢܝ ܒܒܠܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ ماني البابلي). ܘܐܝܬ ܣܓܝ ܕܡܝ̈ܘܬܐ ܒܝܬ ܡܢܝܢܝܘܬܐ ܘܒܝܬ ܐܣܠܐܡ. ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܘܐܝܟ ܚܙܝܐ ܕܡܠܐܟܐ܆ ܨܘܡܐ ܕܬܠܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܚܬܡܐ ܕܢܒ̈ܝܐ܀

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]