ܡܐܢܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܡܐܢܝ ܚܝܐ

ܡܐܢܝ (ܦܪܣܐܝܬ ܡܨܥܝܐ: 𐫖𐫀𐫗𐫏)، ܡܐܢܝ ܚܝܐ ܐܦ ܡܬܩܪܐ ܡܐܢܝ ܐܝܙܓܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܐܘ ܡܐܢܝ ܒܒܠܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ: ماني البابلي) ܗܘܐ ܢܒܝܐ ܦܪܣܝܐ ܓܢܘܣܛܝܩܐ‏ ܘܦܪܨܘܦܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܡܢܝܢܝܘܬܐ ܘܟܬܘܒܐ ܕܡܟܬܒܢ̈ܘܬܐ ܡܢܝܢ̈ܝܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ. ܐܬܝܠܕ 216 ܒܩܛܣܝܦܘܢ ܒܦܪܬܘܝܐ. ܘܐܬܩܛܠ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܗܪܡ ܩܕܡܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܠܦܛ ܒܦܪܣ[1].

ܚܝ̈ܐ ܕܡܐܢܝ[ܫܚܠܦ]

ܡܐܢܝ ܨܝܪܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܒܗܪܡ ܓܘܪ

ܐܬܝܠܕ ܡܐܢܝ ܫܢܬ 216 ܒܩܛܣܝܦܘܢ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܒܠ ܠܐܝܩܪܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ-ܝܗܘܕܝܬܐ ܐܒܟܪ ܡܢܕ̈ܝܐ. ܐܡܗ ܡܪܝܡ ܗܘܬ ܡܢ ܐܝܩܪܬܐ ܡܠܟܝܬܐ ܐܪܡܢܝܬܐ ܘܐܒܗ ܦܐܬܘܩ ܗܘܐ ܡܫܝܚܝܐ-ܝܗܘܕܝܐ ܡܢ ܗܡܕܐܢ. ܒܙܥܘܪܘܬܗ ܨܝܪܐ ܗܘܐ ܘܪܕܐ ܠܗܢܕܘ ܒܐܩܡܐ ܙܥܘܪܐ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܗܢܘܕܝܬܐ، ܘܬܡܢ ܝܠܦ ܐܦ ܥܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܒܘܕܗܐ. ܘܗܝܡܢ ܡܐܢܝ ܐܢ ܐܬܐ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܫܡܗ ܬܘܡܐ ܓܒܐ ܠܗ ܢܒܝܐ ܕܬܐܒܝܠ ܟܠܗ، ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ، ܒܘܕܗܐ ܘܙܪܕܫܬ. ܘܡܢܗܘܢ ܒܪܐ ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܢܝܢܝܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܬܒ ܡܢ ܗܢܕܘ ܐܬܩܛܠ ܒܬܪܝܢ ܐܕܪ 244 ܐܘ 247 ܒܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܗܪܡ ܩܕܡܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܬ ܠܦܛ ܒܦܪܣ܀

ܥܒܕ̈ܘܗܝ[ܫܚܠܦ]

ܕܦܐ ܕܟܬܒܬܐ ܡܢܝܢܝܬܐ

ܟܬܒ ܡܐܢܝ ܒܚܝ̈ܘܗܝ ܬܫܥܐ ܟܬܒ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܬܡܢܝܐ ܒܣܘܪܝܝܐ ܘܚܕ ܒܦܪܣܝܐ ܡܨܥܝܐ ܠܡܠܟܐ ܫܒܘܪ ܩܕܡܝܐ، ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܦܩ̈ܬܐ ܫܪ̈ܝܪܐ ܐܠܐ ܬܪ̈ܘܓܡܐ ܒܠܫܢܐ ܠܫܢܐ ܩܘܦܛܝܐ ܘ ܣܘܓܕܝܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܨܝܢܐܝܬ ܒܨܝܢ. ܡܟܬܒܢ̈ܘܬܐ ܡܢܝܢ̈ܝܬܐ ܐܢܘܢ:

  1. ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܐܢܝ ܐܘ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܚܝܐ
  2. ܣܝܡܬ ܚܝܐ
  3. ܐܓܪ̈ܬܐ܆ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܢܟܬܒܘ ܒܝܕ ܡܐܢܝ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ.
  4. ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ܆ ܐܝܬ ܒܗ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܢܬܟܬܒܘ ܒܝܕ ܡܐܢܝ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ.
  5. ܟܬܒܐ ܕܡܫܬܓܡܢܘܬܐ
  6. ܟܬܒܐ ܓܢܒܪ̈ܐ܆ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܝܪ̈ܐ ܘܓܢܒܪ̈ܐ ܒܪܫܝܬ.
  7. ܣܦܪܐ ܕܪܐܙܢܝܘܬܐ

ܘܟܬܒ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢܘܢ

  1. ܟܬܒܐ ܕܨܘܪ̈ܬܐ
  2. ܢܩܐ ܠܫܒܘܪ (ܦܪܣܐܝܬ: شاپورگان)

ܡܐܢܝ ܒܡܫܠܡܢܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܡܪܘ ܥܠܗ ܡܟܬܒܢ̈ܐ ܕܙܒܢܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ: «ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܐ ܡܢ ܒܒܠ» ܘܟܬܝܒ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܐܢ ܐܠܠܗ ܫܠܚ ܠܟܠ ܐܘܡܬܐ ܢܒܝܐ. ܘܥܕܟܝܠ ܗܝܡܢܘ ܐܢܗ ܢܒܝܐ ܒܒܠܝܐ ܡܬܟܢܐ ܡܐܢܝ ܒܒܠܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ: ماني البابلي). ܘܐܝܬ ܣܓܝ ܕܡܝ̈ܘܬܐ ܒܝܬ ܡܢܝܢܝܘܬܐ ܘܡܫܠܡܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܢܡܪܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ، ܚܙܝܐ ܕܡܠܐܟܐ، ܨܘܡܐ ܕܬܠܬܝ̈ܢ ܝ̈ܘܡܐ ܘܚܬܡܐ ܕܢܒܝ̈ܐ܀

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]