ܠܫܢܐ ܩܘܦܛܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܬܒܐ ܩܘܦܛܝܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܚܡܫܐ ܐܘ ܕܫܬܐ ܒܡܨܪܝܢ ܥܠܝܬܐ

ܠܫܢܐ ܩܘܦܛܝܐ (ܒܠܥܙܐ ܒܘܗܐܝܪܝܐ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ܆ ܒܠܥܙܐ ܣܗܝܕܝܐ ⲧⲙⲛ̄ⲧⲣⲙ̄ⲛ̄ⲕⲏⲙⲉ) ܗܘ ܕܪܓܐ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܕܪ̈ܓܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܡܨܪܝܐ ܕܢܬܡܠܠ ܘܢܬܟܬܒ ܗܘܐ ܡܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܀