ܡܠܐܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܙܡܪܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ

ܡܠܐܟ̈ܐ ܗܢܘܢ ܪ̈ܘܚܬܐ ܕܡܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܡܡܢܥܘ ܠܐܢܫܐ ܦܘܩܕܢܘ̈ܗܝ ܘܠܡܘܕܥܘܬܗܘܢ ܨܒܝܢܗ. ܟܝܢܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܡܒܪܝ ܡܢ ܗܘ̈ܠܐ ܓܘܫܡܢܝ̈ܬܐ ܘܣܢܝܩܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ܀

ܐܢܘܢ ܬܫܥܐ ܛܟܣ̈ܐ ܕܡܠܐܟ݀̈ܐ. ܐܝܬܝܗܘܢ:

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܠܲܐܟ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]