ܡܠܐܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܙܡܪܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ

ܡܠܐܟ̈ܐ ܗܢܘܢ ܪ̈ܘܚܬܐ ܕܡܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܡܡܢܥܘ ܠܐܢܫܐ ܦܘܩܕܢܘ̈ܗܝ ܘܠܡܘܕܥܘܬܗܘܢ ܨܒܝܢܗ. ܟܝܢܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܡܒܪܝ ܡܢ ܗܘ̈ܠܐ ܓܘܫܡܢܝ̈ܬܐ ܘܣܢܝܩܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ܀

ܐܢܘܢ ܬܫܥܐ ܛܟܣ̈ܐ ܕܡܠܐܟ݀̈ܐ. ܐܝܬܝܗܘܢ:

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܠܲܐܟ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]