Jump to content

ܡܠܐܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܠܐܟܐ ܓܪܝܚܐ

ܡܠܐܟ̈ܐ ܐܘ ܥܝܪ̈ܐ ܗܢܘܢ ܪ̈ܘܚܬܐ ܕܡܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܡܡܢܥܘ ܠܐܢܫܐ ܦܘܩܕܢܘ̈ܗܝ ܘܠܡܘܕܥܘܬܗܘܢ ܨܒܝܢܗ. ܟܝܢܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܡܒܪܝ ܡܢ ܗܘ̈ܠܐ ܓܘܫܡܢܝ̈ܬܐ ܘܣܢܝܩܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ܀

ܡܫܝܚܝܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܢܘܢ ܬܫܥܐ ܛܟܣ̈ܐ ܕܡܠܐܟ݀̈ܐ. ܐܝܬܝܗܘܢ:

ܐܝܙܝܕܝܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܗܠܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܝܙܝܕܝ̈ܐ


ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܠܲܐܟ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]