ܩܛܝܣܦܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ


ܩܛܝܣܦܘܢ ܐܘ ܩܛܣܝܦܘܢ (ܥܪܒܐܝܬ: قطسيفون܄ ܝܘܢܐܝܬ ܥܬܝܩܐ: Κτησιφῶν) ܗܘܬ ܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܗܝ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܪܝܫܝܬܐ (ܐܪܫܟܝܬܐ) ܕܐܪ̈ܫܟܝܐ ܦܪ̈ܬܘܝܐ ܘܕܦܪ̈ܣܝܐ ܣܐܣܐܢ̈ܝܐ ܘܩܕܡ ܕܪܐ ܫܬܝܬܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܒܥܠܡܐ. ܚܪ̈ܒܬܐ ܕܩܛܝܣܦܘܢ ܐܢܝܢ ܝܘܡܢܐ ܒܣܦܪܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܕܩܠܬ ܒܥܝܪܐܩ ܠܘܥܕܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ km ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܕܒܓܕܐܕ. ܫܒܒܬܐ ܕܩܛܝܣܦܘܢ ܒܣܦܪܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕܕܩܠܬ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܝܘܢܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܣܠܝܩ܀