ܓܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܓܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܝܐ, ܐܘܡܬܐ ܐܘ ܡܪܕܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܗܝ ܡܠܬܐ ܕܓܒܐ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܟܢܫܐ܀