ܓܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܓܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܝܐ, ܐܘܡܬܐ ܐܘ ܡܪܕܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܗܝ ܡܠܬܐ ܕܓܒܐ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܟܢܫܐ܀