Jump to content

ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܩܠܒܐ:ܡܘܕܥܬܐ ܥܠ ܪܝܫܐ

ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ

ܒܫܐܪ ܚܐܦܝܕ ܐܠܐܣܕ ܗܘ ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܕܐܝܬܝܗ ܐܬܪܐ ܥܪܒܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ܆ ܘܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ ܗܘ ܒܪ ܚܐܦܛ ܐܠܐܣܕ܆ ܪܝܫܐ ܕܩܕܡ ܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܘܐܬܐ ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ ܠܫܘܠܛܢܘܬܐ ܒܬܪ ܢܝܚܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܚܐܦܛ ܐܠܐܣܕ ܒ10 ܚܙܝܪܢ 2000ܡ ܕܦܫ ܗܘܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܐܝܟ ܪܝܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܢ 16܆ ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ ܆1970ܡ܆ ܙܘܥܐ ܬܘܪܨܝܐ ܕܓܒܐ ܕܒܥܬ܆ ܘܥܕܡܐ ܠ10܆ ܚܙܝܪܢ܆ 2000ܡ. ܟܢ ܐܬܐ ܒܪܗ ܡܝܩܪܐ ܒܫܐܪ ܐܠܐܣܕ ܠܪܝܫܢܘܬܐ ܕܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܢ ܗܘ ܣܝܩܘܡ܆ ܘܪܫܡܐܝܬ ܒܣܝܩܘܡ 17܆ ܬܡܘܙ ܆2000ܡ܆ ܒܓܘܒܝܐ ܪܘܫܡܝܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ 2009. ܘܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܒ ܐܣܝܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܘܕܝܠܢܐܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗ ܡܢ ܠܘܢܕܘܢ ܒܐܢܓܠܢܕ. ܘܫܡܐ ܕܐܢܬܬܗ ܐܣܡܐܐ ܐܠܐܣܕ܀