ܦܐܬܬ̈ܐ ܐܣܝܪ̈ܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ

Jump to navigation Jump to search

ܓܠܝܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܣܢܝܢ ܐܢܘܢ ܘܚܘܕܬܐ ܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܒ 05:02, 25 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2021. ܡܬܚܐ ܥܠܝܐ ܕ 5,000 ܦܠܛ̈ܐ ܐܝܬ ܒܐܣܢܐ.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ܘܝܩܝܡܝܕܝܐ ܩܘܡܡܘܢܣ‎‏ (481 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 2. ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ‎‏ (283 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 3. ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܐܫܛܪܘܬܐ ܕܩܠܒܐ‎‏ (188 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 4. ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ‎‏ (180 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 5. ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܡܠܥܒ̈ܐ ܕܩܠܒ̈ܐ ܘܒܝܬ ܢܘܣܝ̈ܐ‎‏ (169 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 6. ܐܪܫܟܝܬܐ‎‏ (166 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 7. ܐܬܪܐ‎‏ (153 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 8. ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ‎‏ (140 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 9. ܡܝܐ‎‏ (121 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 10. ܥܝܪܐܩ‎‏ (116 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 11. ܝܒܫܬܐ‎‏ (114 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 12. ܛܘܪܩܝܐ‎‏ (109 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 13. ܙܘܙܐ‎‏ (104 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 14. ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ‎‏ (100 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 15. ܡܕܒܪܢܐ‎‏ (99 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 16. ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ‎‏ (98 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 17. ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ‎‏ (98 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 18. ܡܕܒܪܢܘܬܐ‎‏ (98 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 19. ܫܛܝܚܘܬܐ‎‏ (98 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 20. ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ‎‏ (97 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 21. ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ‎‏ (97 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 22. ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ‎‏ (97 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 23. ܥܡܘܪܐ‎‏ (97 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 24. ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ‎‏ (97 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 25. ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ ܕܐܬܪܘܬܐ‎‏ (97 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 26. ܣܒܝܣܘܬܐ ܕܥܡܘܪܐ‎‏ (97 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 27. ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ‎‏ (97 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 28. ܓܢܘܡܐ‎‏ (97 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 29. ܣܕܪܐ:User en‎‏ (93 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 30. UTC‎‏ (93 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 31. ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ‎‏ (90 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 32. ܡܫܝܚܝܘܬܐ‎‏ (89 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 33. ܣܘܪܝܐ‎‏ (87 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 34. ܣܕܪܐ:Babel - Users by language‎‏ (76 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 35. ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܒܒܠ‎‏ (76 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 36. ܪܝܫ ܘܙܝܪܐ‎‏ (76 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 37. ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ‎‏ (75 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 38. ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ‎‏ (70 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 39. ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ‎‏ (67 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 40. ܣܕܪܐ:User arc‎‏ (65 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 41. ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ‎‏ (64 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 42. ܐܘܪܘܦܐ (ܝܒܫܬܐ)‎‏ (63 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 43. ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ‎‏ (55 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 44. ܚܝܘܬܐ‎‏ (55 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 45. ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ‎‏ (54 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 46. ܦܪܢܣܐ‎‏ (54 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 47. ܢܝܘ ܝܘܪܩ (ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ)‎‏ (54 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 48. ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ‎‏ (53 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 49. ܐܠܝܢܘܝ‎‏ (53 ܐܣܘܪ̈ܐ)
 50. ܛܘܪܩܡܢܣܛܐܢ‎‏ (53 ܐܣܘܪ̈ܐ)

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)