ܣܕܪܐ:User arc

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
arc ܡܢܘܢ ܡܦܠܚܢ̈ܐ ܡܨܝܢ ܟܬܒܝܢ ܘܩܪܝܢ ܐܪܡܐܝܬ.

ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ 6 ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ ܕܐܬܝܢ، ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 6.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User arc"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 8.