ܦܐܬܬ̈ܐ ܕܐܣܝܪܝܢ ܥܡ "ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ"

ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܡܐ ܐܣܪ ܠܗܪܟܐ      
ܡܨܦܝܢܝܬ̈ܐ ܛܫܝ ܡܬܚܪ̈ܙܢܘܬܐ | ܛܫܝ ܐܣܘܪ̈ܐ | ܛܫܝ ܨܘܝܒ̈ܐ

ܦܐܬܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܣܝܪܝܢ ܥܡ ܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ:

ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)ܚܘܝ (50 ܕܩܕܡ | 50 ܕܒܬܪ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)