Jump to content

ܐܝܙܝܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܐܝܙܝܕܝܘܬܐ)
ܐܝܙܝܕ̈ܝܐ ܒܛܘܪ ܫܝܓܪ ܒܬܚܘܡܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܕܣܘܪܝܐ ܒܫܢܝ̈ܐ ܕ1920

ܐܝܙܝܕ̈ܝܐ ܐܘ ܝܙܝܕ̈ܝܐ (ܟܘܪܕܐܝܬ Êzidî ܐܘ 𐺀𐺨𐺏𐺋𐺨) ܐܘ ܕܣ̈ܢܝܐ (ܐܘ ܟ̰ܷܠܟܳܝ̈ܶܐ ܒܠܥܙܐ ܛܘܪܝܐ) ܐܢܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܟܝܬ ܕܬܘܕܝܬܐ ܐܝܙܝܕܝܬܐ܆ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܒܐܠܗܐ ܚܕ ܘܪܬܝܢ ܡܢ ܕܘܟܪܢ ܫܐܕܐ܆ ܒܝܫܐ ܡܪܘܕܐ܆ ܐܝܟ ܕܝܗܒܝܢ ܠܗ ܐܝܩܪܐ܆ ܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܡ ܢܦܠܬܗ܀

ܫܡܐ

[ܫܚܠܦ]

ܘܝܘܡܢܐ ܐܝܙܝܕ̈ܝܐ ܕܝܪܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܕ̈ܘܟܝܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܘܕܟܣܘ܆ ܐܝܟ ܒܚܙܐܢܝ ܘܒܥܫܝܩܐ ܘܫܝܓܪ ܘܫܝܟܐܢ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ܆ ܘܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܠܕܝܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܠܫܢܗܘܢ ܥܡܡܝܐ (ܣܘܪܝܬ) ܐܡܪܝܢ ܠܐܝܙܝܕ̈ܝܐ (ܕܣܢܝ̈ܐ).

ܘܬܘܒ ܕܝܪܝܢ ܒܩܒܪ̈ܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܩܡܫܠܝ ܘܓܪܟܗ ܫܐܡܘ ܘܣܛܪ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܘܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܕܝܕ ܘܟܡܐ ܩܘܪ̈ܝܐܣ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ.

ܘܗܢܘܢ ܐܝܙܝܕ̈ܝܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܬܡܢ ܒܣܘܪܝܐ ܘܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܫܡܐ ܕܫܠܟܝ̈ܐ ܐܘ (ܓ̰ܷܠܟܳܝ̈ܶܐ) ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܥܙܗܘܢ ܥܡܡܝܐ (ܛܘܪܝܐ)܀

ܬܘܕܝܬܐ

[ܫܚܠܦ]

ܐܝܙܝܕ̈ܝܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܬܘܕܝܬܐ ܐܝܙܝܕܝܬܐ ܕܟܬܒ̈ܝܗ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܢܘܢ "ܟܬܒܐ ܐܘܟܡܐ" (𐺡𐺓𐺉𐺙 𐺍𐺒) ܘ"ܟܬܒܐ ܕܓܠܝܢܐ" (𐺝𐺄𐺨𐺁𐺨 𐺆𐺠𐺣𐺦) ܘܐܠܗ̈ܗܘܢ ܫܡܗ 𐺊𐺋𐺀 ܐܘ 𐺀𐺠𐺠𐺀𐺧 ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܢܘܢ: