Jump to content

ܬܫܐܪܠܣ ܬܠܝܬܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܫܐܪܠܣ ܬܠܝܬܝܐ
ܨܘܪܬܐ ܠܗ
ܨܘܪܬܐ ܠܗ
ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ
ܛܘܗܡܢܘܬܐ ܐܢܓܠܝܐ
ܡܕܒܪܢܘܬܐ 8 ܐܝܠܘܠ 2022 - ܥܕܟܝܠ
ܟܘܠܠܐ 6 ܐܝܪ 2023
ܡܘܠܕܐ 14 ܬܫܪܝܢ ܒ 1948، ܒܠܘܢܕܢ
ܩܕܡܗ ܐܠܝܙܒܬ ܬܪܝܢܝܬܐ
ܐܝܩܪܬܐ
ܒܝܬ ܒܝܬ ܘܝܢܕܙܘܪ
ܝܠܕ̈ܬܐ ܘܝܠܝܐܡ، ܗܐܪܝ
ܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝܚܝܘܬܐ
ܐܒܐ ܦܝܠܝܦ ܐܡܝܪܐ
ܐܡܐ ܐܠܝܙܒܬ ܬܪܝܢܝܬܐ
ܫܘܬܦܐ ܕܝܐܢܐ ܣܦܢܣܪ


ܬܫܐܪܠܣ ܬܠܝܬܝܐ ܐܘ ܬܫܐܪܠܣ ܓ (ܐܢܓܠܐܝܬ King Charles III) ܐܘ ܬܫܐܪܠܣ ܦܝܠܝܦ ܐܪܬܘܪ ܓܘܪܓ (Charles Philip Arthur George܆ ܐܬܝܠܕ 14 ܬܫܪܝܢ ܒ 1948) ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܘܕܐܪܒܥܣܪ ܐܘܚܕ̈ܢܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܡܢ ܡܘܬܗ̇ ܕܐܡܗ ܐܠܝܙܒܬ ܬܪܝܢܝܬܐ ܒ8 ܐܝܠܘܠ 2022 ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܀