Jump to content

ܣܝܕܢܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܘܬܒܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܣܝܕܢܝ (ܢܘܩܙܐ ܣܘܡܩܐ) ܒܐܘܣܛܪܠܝܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܝܕܢܝ

ܣܝܕܢܝ (ܐܢܓܠܐܝܬ: Sydney) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܘܥܬܝܩܬܐ ܡܢ ܟܠ ܕܒܐܘܣܛܪܠܝܐ. ܐܪܫܟܝܬܐ ܗܝ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܢܝܘ ܣܐܘܬ ܘܝܠܣ ܒܬܝܡܢ-ܡܕܢܚ ܐܬܪܐ. ܐܫܬܬܐܣܬ ܒܫܢܬܐ ܕ1788 ܡܢ ܐܪܬܘܪ ܦܝܠܝܦ ܦܩܘܕܐ ܕܓܡܝܬ̈ܐ ܒܪ̈ܝܛܢܝܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܡܛܘ ܠܐܘܣܛܪܠܝܐ. ܐܝܬ ܠܗ̇ 4,627,345 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܘܫܛܚܐ ܕ2058 km². ܐܝܬܝܗ̇ ܡܐܬܪܢܬܐ ܐܘܪܘܦܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܒܓܘ ܝܒܫܬܐ ܕܐܘܣܛܪܠܝܐ܀