Jump to content

ܩܝܡܬܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܒܡܨܪܝܢ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܕܩܝܡܬܐ

ܩܝܡܬܐ ܕܝܫܘܥ ܐܘ ܐܢܣܛܣܝܣ (ܝܘܢܐܝܬ ܥܬܝܩܐ ἀνάστασις) ܗܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ ܕܐܬܢܚܡ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܨܠܝܒܘܬܐ ܕܝܫܘܥ. ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܓܕ̈ܫܐ ܝܬܝܪ ܝܨܝ̈ܦܐ ܕܬܢܐ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ܆ ܟܕ ܡܕܟܪ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܕܐܨܛܠܒ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܡܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܒܬܪ ܕܩܪܒܘ ܥܠܘܗܝ ܪ̈ܝܫܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܠܔܠܝܛܐ ܗܓܡܘܢܐ ܪܗܘܡܝܐ ܦܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ ܠܩܛܠܬܝܗ ܒܓܘܢܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܡܩܡ ܥܡܐ ܕܪܩܘܒܠ ܩܣܪ܆ ܘܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕܒܫܒܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܀